CO JE TO TRIBOTECHNIKA?

Tribotechnika je disciplína aplikující výsledky vědy nazývané tribologie do praxe. Tribologie je obor, který se zabývá chováním dotýkajících se povrchů ve vzájemném pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb. Jde tedy o tření, opotřebení a mazání.
Při vzájemném působení povrchů v pohybu dochází k odporu proti pohybu - ke tření. Důsledkem tření je opotřebení pohybujících se povrchů. Tření a opotřebení se zmenšuje mazáním, přitom mazivem může být látka jakéhokoliv skupenství.

Co všechno tedy tribotechnika zahrnuje?

  • Maziva a zkoušení maziv
  • Materiály pro třecí dvojice
  • Výpočet, konstrukce a optimalizace třecích dvojic
  • Způsob mazání a mazací zařízení
  • Vědecké základy pro tření a opotřebení
  • Měřící a kontrolní metody pro tribotechnické pochody
  • Spolehlivost a diagnostika (v tomto případě tzv. tribodiagnostika) konstrukčních součástí a skupin
  • Speciální technologické postupy vedoucí ke zvýšení odolnosti proti opotřebení
  • Organizace techniky mazání v provozu